PRINCE2

PRINCE2 projektides on 4 faasi:
1) Projekti alustamine
2) Projekti algatamine
3) Projekti täitmine
4) Projekti lõpetamine


Lisaks faasidele on projektis eristatud 8 etappi:  

1) Projekti käivitamine (SU - Starting Up a Project). Etapi eesmärk on koguda kokku piisavalt infot, et kontrollida projekti alustamise mõttekust. Selles etapis otsustatakse: projekti alustamise vajadus, projekti võtmeisikud (vähemalt projektijuht ja täitja), projekti lühike kirjeldus.
2) Projekti planeerimine (PL - Planning). Selles etapis tuleb valida projekti teostamise sammud. Etapi lõpus otsustatakse, kas alustada projekti. Lepitakse kokku: nõutav kvaliteeditase, tegevuskava, tegevuskava esimene etapp pärast projekti algatamist, täielik riskide analüüs, täielikud kasutuslood, lihtne kontrolli ja aruandluse kord, projekti algatamise dokument.
3) Projekti algatamine (IP - Initiating a Project). Etapi eesmärk on kontrollida, kas projekti algatamine või jätkamine on põhjendatud, võimaldada projekti nõukogus projekt kinnitada ning kontrollida, et aja ja töö kulutamine on otstarbekas ega tekita liigseid riske.
4) Projekti suunamine (DP - Directing a Project). See etapp algab projekti algatamisest ja lõpeb projekti lõpetamisega. Etapp on suunatud projekti juhatusele. Juhatus jälgib tegevust aruannete põhjal ja teeb vajalikke otsuseid. See etapp ei nõua projektijuhilt igapäevast tööd.
5) Projekti kontrolli etapp (CS - Controlling a Stage). Etapp kirjeldab projektijuhi tegevusi projekti töö kontrollimisel ja ettenägematutele asjaoludele reageerimisel.
6) Toote tarnimise haldamine (MP - Managing Product Delivery). Etapi eesmärk on tagada, et kavandatav toode oleks loodud ja tellijale esitatud.
7) Etapi piiride kontroll (SB - Managing Stage Boundaries). Etapi peaeesmärk on anda projekti juhatusele infot otsuseks, kas projekti jätkata või projekt lõpetada. Sellest etapist võib projekt edasi minna lõpetamisele (CP) või järgmise ülesande täitmise faasi „projekti algatamine“ (IP).
  8) Projekti lõpetamine (CP - Closing a Project). Etapp sisaldab projektijuhi tööd projekti tähtaegsel või erakorralisel lõpetamisel. Põhitöö on valmistada juhatusele ette teave, et projekti saab sulgeda.

PRINCE2 nõuab, et igas etapis käsitletakse kindlaid teemasid ehk PRINCE2 mõistes komponenti. Ilma kohustuslikke komponente käsitlemata järgmisele etapile ei minda.

Etappides vaadeldakse täpsemalt järgmisi 8 teemat ehk komponenti (sulgudes protsesside lühendid, milles vastavat komponenti kasutatakse):
1. Kasutusjuhtum (Business case; SU, IP, CS, SB, CP)
2. Organisatsioon (Organisation; SU, SB)
3. Kavad (Plans, IP, MP)
4. Kontrollid (Controls; DP, IP, CS, MP, SB, CP)
5. Riskihaldus (Management of risk; SU, IP, CS, MP, SB, CP)
6. Kvaliteedi haldamine projektikeskkonnas (Quality in a project environment; SU, IP, CS, MP, SB)
7. Konfiguratsiooni haldus (Configuration management; IP, CS, CP)

Näiteks projekti alustamise faasis, projekti käivitamise (SU) etapis koostatakse kasutusjuhtumite ja projekti organisatsiooni kirjeldus, riskihalduse ja kvaliteedi tagamise dokumentatsioon.