BABOK

Sarnaselt MoSCoW’ga võib kasutada Post-It-kleepse, kuid analüüs on keerukam ning kergem on teha seda arvutis.
Projekti eesmärgid ja nõuded seatakse tähtsuse järjekorda 8 kriteeriumi järgi:

Äriline väärtus (Business Value). Mis on äri seisukohast kõige olulisem asi, mida tahetakse projekti kaudu saavutada? Millist kasu või tulemust loodetakse saada? Mis on see, mida me eelkõige läheme tegema? Mida me lõpuks saavutada tahame?

Äri- või tehniline risk (Business or Technical Risk). Milliste riskidega mittearvestamine võib minna lõpuks kõige kallimaks? Milliseid tehnilisi vahendeid läheb tingimata vaja, et projekt õnnestuks? Mis võib minna kõige kulukamaks ja seetõttu olla kriitilise tähtsusega projekti eelarves püsimisel?

Rakendamise raskusaste (Implementation Difficulty). Milliste sammudega on võimalik soovitud tulemuseni kõige kiiremini jõuda? Millistel juhtudel piisab lihtsast lahendusest ning kus on vaja minna keerulisemat ja kulukamat teed?

Edu (Likelihood of Success). Kui tõenäoline on, et selle projekti abil saavutame selle, mida tahame? Millised on need mõõdikud, mille järgi me hindame projekti edukust? Mis muutub, kui projekt on edukalt lõppenud? Nõuetele vastavus (Regulatory Compliance). Kas projekt vastab kõikidele riiklikele nõuetele, seadustele, ettevõtte poliitikatele ja muudele reeglitele? Suhe teiste nõuetega (Relationship to other requirements). Milliseid teisi ettevõtte eesmärke või väärtusi see projekt toetab? Milliseid teisi ettevõtte eesmärke, väärtusi või tingimusi peame arvesse võtma?

Pakilisus (Urgency). Väga olulised või kiired asjad. Tegevused, mille tähtaeg oli „eile“.
Sidusrühmade kokkulepe (Stakeholder Agreement). Nõuded või osad projektis, mis lepitakse eraldi kokku ja millega kõik projekti osapooled on nõus. Näiteks lepitakse kokku projekti mõne osa edasilükkamises kuni kokkulepete saavutamiseni või järgmise etapini, mõne lõigu eest eraldi tasumises vms.